Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Yrkesskade – advokaten hjelper deg

Kjenner du dine rettigheter ved yrkesskade? Advokatene våre kan hjelpe deg med å søke yrkesskadeerstatning for skader påført gjennom arbeidsulykke eller yrkessykdom. Det er mange regler og frister som skal overholdes når en søker yrkesskadeerstatning. Det er en stor fordel med advokathjelp til å undersøke rettighetene dine, underbygge saken din med rettspraksis og relevant dokumentasjon, og bistå deg overfor forsikringsselskapet.

Kontakt advokat om yrkesskade

Advokatfirmaet Nidaros har erfarne advokater i yrkesskadesaker. Ønsker du en gratis og uforpliktende vurdering av saken din, ta kontakt med en av våre advokater innen yrkesskade:

·       Bjørn Morten Brauti

·       Hasse Benberg

·       Torgeir Haslestad

·       Robin Brauti

Les mer: Advokathjelp firedoblet erstatningen

Hva er en yrkesskade?

Disse vilkårene må være oppfylt for den som skal få yrkesskadeerstatning:

·       Den skadelidte er yrkesskadeforsikret.

·       Det foreligger en arbeidsulykke eller yrkessykdom.

·       Det har inntruffet en skade, sykdom eller et dødsfall

·       Det er årsakssammenheng mellom arbeidsulykken/arbeidssykdommen og funksjonstapet/dødsfallet.

Hva regnes som en arbeidsulykke? Retten har uttalt:

·       som arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet.

·       som arbeidsulykke regnes også en konkret tidsbegrenset ytre hending som medfører en påkjenning eller en belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.

Disse skal varsles om yrkesskade

 

Arbeidsgiver har plikt til å varsle NAV og forsikringsselskap når en ulykke eller sykdom inntreffer på grunn av arbeid. Arbeidstilsynet har definert alvorlig skade i ni punkter:

1.     Hodeskade/hjernerystelse, med tap av bevissthet og/eller andre konsekvenser

2.     Skjelettskade, unntatt enkle brister eller brudd på fingre/tær

3.     Indre skader på organer som lunger, nyrer, milt osv.

4.     Tap av kroppsdel, eksempelvis amputasjon av legemsdel eller deler av slike

5.     Forgiftning med fare for varige helseskader, for eksempel hydrogensulfid-forgiftning

6.     Bevissthetstap, på grunn av arbeidsmiljøfaktorer som for eksempel oksygenmangel

7.     Forbrenning, frostskade eller etseskade, alle fullhudsskader (tredje grad) og/eller delhudsskader (andre grad) i ansiktet, på hender, føtter eller i anogenitalområdet, samt alle delhudsskader som er større enn fem prosent av kroppsoverflaten

8.     Generell nedkjøling (hypotermi)

9.     Skade som krever sykehusbehandling (unntatt enklere polikliniske behandlinger)

Legen har plikt til å varsle om sykdom eller skade som legen tror eller mistenker kommer av arbeidssituasjonen til pasienten. Eksempler kan være sykdommer som astma, senebetennelse og eksem, og helseplager som hodepine, dyspepsi og psykisk uro.


Dine rettigheter ved yrkesskadeforsikring

Alle arbeidstagere som er ansatt i et firma, er obligatorisk yrkesskadeforsikret. Selvstendig næringsdrivende og frilansere må ha tegnet frivillig forsikring for å få rett til yrkesskadedekning. Det er et krav at skaden eller sykdommen er godkjent som yrkesskade. Det gis økonomisk kompensasjon for utgiftstap og/eller tap av inntektsevne dels gjennom folketrygden og dels gjennom lov om yrkesskadeforsikring.

Yrkesskade kan også gi rett til erstatning for varig mén

Har du fått varig medisinsk mén, kan du ha rett til ménerstatning, som skal gi en kompensasjon for redusert livskvalitet og livsutfoldelse. Kravet er at den varige medisinske invaliditeten er på minimum 15 prosent, og det må ha gått minst 1 år etter skaden før invaliditetsprosenten kan fastsettes. Ofte kan det gå 2–3 år før skaden har stabilisert seg og det er mulig å avgjøre om den er varig. Det trengs en spesialisterklæring for å bestemme den riktige invaliditeten i prosent.

For at skaden skal bli godkjent som yrkesskade, må den være meldt til NAV innen 1 år etter at skaden inntraff eller at du ble klar over årsaken til skaden. Fristen ovenfor forsikringsselskapet er 3 år. Denne starter å løpe ved utløpet av det kalenderåret du ble klar over skaden.

For å få dekket utgifter du har hatt eller kommer til å ha som følge av yrkesskaden, er det viktig at du kan dokumentere utgiftene gjennom kvitteringer. Ved alvorlige skader kan du få dekket utgifter til pleie og tilsyn samt tilpasning av bolig.

Faktisk inntektstap dekkes som regel i første omgang av sykepenger. Etter utløpet av sykepengeperioden kan du kreve inntektstapet dekket av yrkesskadeforsikringen. Du plikter likevel å søke dekning av inntektstapet fra det offentlige. Du kan søke om medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og eventuelt uførepensjon fra folketrygden. Inntektstapet blir beregnet ut fra din alder, inntekt på skadetidspunkt og din ervervsmessige uførhetsgrad.