Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Forbrukerrett

Forbrukerrett omhandler rettsområder som angår forbrukere. Kjøpsloven sikrer dine rettigheter ved kjøp av varer og tjenester. Kontakt erfaren advokat innen forbrukerrett i tilfelle mangler eller feil ved kjøp.

Som forbruker er du godt beskyttet av dagens regelverk. Denne beskyttelsen er kommet til uttrykk i særlover som gir forbrukere bedre beskyttelse enn næringsdrivende, blant annet i forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven, bustadoppføringsloven mv.

Selv om rettsreglene gir forbrukeren god beskyttelse kan man ofte oppleve vanskeligheter med å vinne frem med sin rett. Hvordan går du for eksempel frem dersom du har krav på prisavslag overfor en selger som har levert en mangelfull vare eller tjeneste? Hva skal man gjøre når man vet at man har loven på sin side men hvor selger eller tjenesteyter nekter å gi etter for dine krav? I slike tilfeller vil man ofte måtte gå til rettslige skritt for vinne frem med sitt rettmessige krav. Våre advokater vil kunne bistå deg gjennom hele prosessen. Under vil vi gi en kort redegjørelse for hvilke rettigheter du som forbruker har etter de mest sentrale forbrukerlovene – forbrukerkjøpsloven og lov om håndverkertjenester.

Forbrukerkjøpsloven
Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp når privatpersoner kjøper varer av en yrkesselger.

Kjøp foretatt av juridiske personer (borettslag, foreninger mv) regnes ikke som forbrukerkjøp. Salg av varer mellom privatpersoner regnes heller ikke som forbrukerkjøp og reguleres således av kjøpslovens regler.

For at en forbrukerkjøper skal ha krav mot selger er det et grunnvilkår at varen er forsinket eller at det er en mangel ved varen. Det sentrale er dermed å fastslå hva som regnes som henholdsvis forsinkelse og mangel i lovens forstand og hvilke rettigheter man som forbruker har dersom dette foreligger.

Vi vil først se nærmere på hvordan mangelsbegrepet defineres i forbrukerkjøpsloven. Som utgangspunkt kan man si at varen lider av mangel dersom den ikke er i samsvar med de egenskaper som selger har opplyst ved kjøpet eller det man kan kreve etter loven. Har du opplyst selger om at varen skal brukes til noe spesielt, vil det være en mangel etter forbrukerkjøpsloven dersom den ikke egner seg til akkurat dette formålet.

Det er imidlertid viktig å være klar over at ikke enhver feil ved varen regnes som mangel. Feil man må regne med som følge av slitasje eller som følge av uforsvarlig bruk regnes ikke som mangel og kjøper kan i slike tilfeller ikke regne med å få gjennomslag for mangelskrav ovenfor selger.

Dersom det foreligger mangel ved varen har kjøper rett til å kreve prisavslag, ny vare (omlevering), retting (avhjelp) heving av kjøpet og erstatning av økonomisk tap. Hvilket eller hvilke krav som kan gjøres gjeldende må vurderes ut fra det konkrete forholdet i den enkelte sak. Når man oppdager at noe er feil ved varen, er det viktig at det meldes fra (reklameres) til selger innen rimelig tid. Det anbefales alltid å reklamere skriftlig slik at det ikke oppstår tvil om innhold og tidspunkt for klagen.

Når kan forbrukerkjøperen rette krav mot selger på grunn av forsinket levering? Som utgangspunkt regnes varen som forsinket dersom den ikke leveres til avtalt tidspunkt. Der varen er forsinket kan man holde tilbake betalingen inntil levering skjer. Dersom forsinkelsen regnes som vesentlig kan kjøper heve avtalen. Heving er også en mulighet dersom varen ikke blir levert innen en tilleggsfrist som settes av kjøper, forutsatt at fristen anses rimelig for selger. Heving av kjøpet vil si at man går fra avtalen og kan kreve tilbake det som eventuelt er betalt, med tillegg av forsinkelsesrente fra betalingstidspunktet. Har kjøperen lidd et økonomisk tap som direkte følge av forsinkelsen, kan man kreve erstatning for dokumenterte utgifter fra selger.

Lov om håndverkertjenester
Håndverkertjenesteloven gjelder avtaler om utføring av tjenester fra en yrkesutøver, der tjenesten er til personlig bruk for forbrukeren og hans husstand eller omgangskrets. Med håndverkertjenester menes arbeid på ting eller fast eiendom med unntak av arbeid i forbindelse med nybygging av bolighus, som reguleres av lov om bustadoppføring. Arbeid på ting kan være reparasjoner og vedlikehold på for eksempel elektriske apparater og motorkjøretøy. Arbeid på fast eiendom kan være ombygging av hus, oppføring av bygninger som ikke er til boligformål og rørlegger- og elektrikerarbeid.

Inngå alltid en skriftlig avtale som fastsetter arbeidets art og omfang, uavhengig av størrelsen på oppdraget. Oppdrag om tilleggsarbeid bør også avtales skriftlig. En skriftlig avtale skaper klarhet og forutberegnelighet mellom partene Det er viktig at forbrukeren på et tidlig tidspunkt klarlegger hvilket resultat som ønskes slik at tjenesten tilpasses dette. Videre bør man på forhånd avtale pris for oppdraget og tidspunkt for betaling. Er betalingstidspunktet ikke fastsatt er hovedregelen at det skal betales når arbeidet er ferdigstilt.

Det er verd å merke seg at hvis håndverkeren har gitt et prisoverslag for tjenesten, skal prisen ikke vesentlig overstige overslaget og aldri med mer enn 15 prosent. Prisoverslaget skal omfatte alle gebyr og avgifter, herunder merverdiavgift, med mindre noe annet fremgår. Dersom du mener at prisen ikke er i samsvar med det som er avtalt må du straks varsle tjenesteyteren om dette. Håndverkeren skal veilede forbrukeren hvorvidt tjenesten vil kunne gi det ønskede resultat og har også plikt til å fraråde arbeidet hvis han før arbeidet er påbegynt må anta at prisen for tjenesten klart vil stå i misforhold til tingens verdi. Det er en selvfølge at håndverkeren skal utføre tjenesten fagmessig og ivareta oppdragsgiverens interesser.

En tjeneste vil i utgangspunktet være mangelfull hvis den ikke oppfyller de krav som håndverkertjenesteloven setter. Håndverket kan være dårlig utført, tjenesteyteren har gitt utilstrekkelig veiledning til forbrukeren, materialene som er brukt er av dårlig kvalitet, eller tjenesten er rett og slett ikke i samsvar med de opplysningene som er gitt av tjenesteyteren. Videre anses tjenesten mangelfull der forbrukeren ikke oppnår det resultat man må kunne forvente etter avtalen eller har rett til etter loven.

Der arbeidet ikke er ferdigstilt i rimelig tid eller innen avtalt tid, regnes den som forsinket. Mange har nok gjort seg erfaring med at håndverkeren ikke holder den tidsplan som er avtalt. En bestemmelse i kontrakten om dagmulkt ved forsinkelse vil sikre forbrukeren økonomisk kompensasjon i slike situasjoner. Dagmulkt kan kreves uavhengig av om forbrukeren faktisk har lidt et økonomisk tap.

Håndverkertjenesteloven gir ikke forbrukeren krav på dagmulkt, dette må avtales mellom partene. Avtalt ferdigstillelsesdato vil være utgangspunkt for beregning av dagmulkt. Dersom det foreligger mangel eller forsinkelse må forbrukeren så raskt som mulig ta dette opp med håndverkeren. Forbrukeren kan ha rett til å holde tilbake betalingen eller kreve retting, tjenesten utført, prisavslag, heving eller erstatning. Hva man kan kreve må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Vårt advokatfirma gir bistand i forbrukerrettspørsmål. Ta kontakt med oss for råd og veiledning i din sak.