Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Familierett

Familieretten omhandler forhold mellom mennesker i familie eller slekt. Både spørsmål rundt ekteskap, skilsmisse og barnefordeling så vel som inngåelse av partnerskap eller skriving av samboerkontrakt håndteres av erfarne advokater innen familierett.

Advokatbistand omfatter tema som ektepakt, skillsmisseoppgjør, sameie og særeie spørsmål, barnefordeling, barnebidrag, samboerkontrakter, barnevernssaker og ulike utfordringer relatert til familieretten. En rekke lover er knyttet til familierett: ekteskapsloven, partnerskapsloven, barneloven, adopsjonsloven, husstandsfellesskapsloven og vergemålsloven. Dessuten hører arveloven inn under dette fagområdet. Videre tar vi for oss noen av de vanligste problemstillingene knyttet til familieretten der det er naturlig å benytte advokat.

Ektepakt, separasjon og skilsmisse
De eller fleste går inn i ekteskapet med tanke på at det skal vare livet ut, men det er uansett lurt å forberede for alle eventualiteter. Å skrive en ektepakt er en usentimental men praktisk måte å unngå unødige konflikter ved et mulig samlivsbrudd. Skjevdeling , særeie og sameie er begreper som står sentralt når avtalens innhold bestemmes. Man kan bestemme seg for likedeling eller skjevdeling hva angår arv og gaver som tilfaller en av ektefellene. Skjevdeling vil da si at midler den enkelte part har brakt med inn i ekteskapet tilbakeføres til denne ved oppløsning av ekteskapet.

Særeie og felleseie kan ordnes på ulike måter:

  • Særeie i livet – felleseie ved død
  • Skjevdeling i livet – likedeling ved død
  • Tidsbegrenset særeie

Det første alternativet benyttes for å tilgodese etterlatte med fordelene av et felleseie i tilfelle oppløsning av ekteskap skjer som følge av død og ikke skilsmisse. Det samme prinsippet gjelder for skjevdeling i livet og likedeling ved død der lengstlevende har rett til likedeling av verdier med avdøde eventuelt andre livsarvinger.

Separasjon og skilsmissevilkår
Ved normale tilfeller innvilges en skilsmisse etter en separasjon på 12 måneder, eventuelt om partene har bodd adskilt i minst 2 år. Ekteskapsloven åpner for at begge ektefellene kan kreve skilsmisse under disse betingelsene, og det kreves ikke at begge partene samtykker. Ektefeller med felles barn under 16 år pålegges å møte til mekling før saken eventuelt bringes for retten. I særtilfeller kan det kreves skilsmisse ved dom. Om det er tungtveiende grunner for at ekteskapet bør oppløses med umiddelbar virkning kan dette innvilges. Voldelige og seksuelle overgrep, psykisk terror samt tvangsekteskap er situasjoner som kan rettferdiggjøre en umiddelbar skilsmisse.

Barnefordeling
Foreldre ønsker barnas beste, men ved skilsmisse er det ikke alltid at det oppnås enighet om hva som er til beste for barnet angående samværsrett og så videre. Det kan da bli opp til en domstol å avgjøre dette. I utgangspunktet står begge foreldre likt i en barnefordelingssak. Det er en rekke hensyn å ta for domstolen når beslutningen skal tas:

  • Barnets alder – det er svært sjeldent at barnet tas bort fra moren i spedbarnsfasen.
  • Miljø – man ønsker å unngå å ta barn vekk fra dets vante miljø.
  • Barnets ønsker og medbestemmelsesrett – litt eldre barn kan selv uttale seg om hvor de ønsker å bo. Etter fylte 12 år legges det stor vekt på nettopp dette.
  • Unngå å separere søsken. - Er det for eksempel ulike ønsker blant søsken prøver en likevel å plassere barna i samme hjem.
  • Foreldres egnethet – er det spesielle ting ved den enkelte foreldres opptreden eller livsstil som virker inn negativt på vedkommendes evner som foreldre?
  • Konsekvenser for foreldrene – Man kan også ta i betraktning om separasjon fra barnet kan få ekstra sterke konsekvenser for en av foreldrene.

Om du må gå gjennom en rettssak i forbindelse med barnefordeling trenger du en erfaren advokat som sørger for å legge frem alle detaljer som tjener din sak, men som samtidig tar hensyn til at det mest hensiktsmessige for barnet er at en kommer til en konklusjon gjennom en minst mulig opprivende prosess.

Samboerkontrakt
Samboere har i utgangspunktet mindre rettsvern enn gifte og det er å anbefale å inngå en samboerkontrakt. Bortsett fra husstandsfelleskapsloven  og sameieloven (som tar for seg felles eiendeler) er samboerskap lite lovregulert. Hensikten med å inngå en samboerkontrakt er blant annet muligheten til å på forhånd avtale skifte utenom bolig og innbo. Dette gjelder særlig for å identifisere arv og gaver spesifikt gitt til én av partene. Dessuten kan det i tilfeller der en av samboerne velger å være hjemme med barn være en god idé å sikre ”samboerbidrag” og pensjonsrettigheter ved eventuelt brudd. Om samboerskapet oppløses ved en av partenes død er en samboerkontrakt et viktig dokument i en eventuell arvetvist med avdødes livsarvinger. Eksisterer det en gjeldssituasjon er det dessuten viktig å ha dokumentert hva som er særeie. Slik sikrer en seg mot å bli gjort ansvarlig for avdødes gjeld da kreditorer kan kreve beslag i verdier som også er i sambesittelse.

Unngå uheldige overraskelser ved samlivsbrudd og sett opp samboerkontrakt ved hjelp av en dyktig advokat!

Her kan du lese mer om arverett.