Snu telefonen din.
a a
For å endre tekstsstørrelse, hold Ctrl-tasten (Windows/Linux) eller Cmd-tasten (Mac) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

For å endre tekstsstørrelsen tilbake til original størrelse, hold Ctrl- eller Cmd-tasten nede og trykk på 0.

Tvisteløsning

Vi bistår med prosedyre og tvisteløsning innen: skjønn og grunnerverv, tvister i alle typer av kontraktsforhold, erstatningssaker, arbeidsrettssaker, voldgift, alle typer tvister ved kjøp og mangler ved fast eiendom, barnevern m.m.

Vi har hvert år en rekke saker som blir ført for retten, og flere av våre advokater har god prosedyreerfaring, både fra de ordinære domstolene, men også fra voldgiftssaker, ulike nemnds behandlinger og andre konfliktløsningsorganer.

Vår prosedyreerfaring spenner over et vidt spekter av sakstyper. For å styrke både prosedyrekompetansen innen de særskilte områder, og de enkelte fagfelt som sakene hører under, er prosedyren integrert til en viss grad.

Voldgift
Voldgift er en vanlig form for rettergang i forretningsverden; en privat rettergang som kan føres for lukkede dører. For å spare tid og omkostninger kan ikke denne type saker ankes (under normale omstendigheter). Alternativet til voldgiftsrett er å oppnevne en megler som godkjennes av begge parter og som legger fram et forslag til forlik. Da dommere oppnevnes og lønnes av partene er dette en besparende løsning. Det er like fullt nødvendig å ha god advokatrepresentasjon for å legge fram sin sak på grundigste vis.

Forbrukertvist
Uenighet rundt kjøp og salg av forbruksvarer er et vanlig utgangspunkt for konflikter. Er du i tvil om du bør følge opp en klage, så vit at en stor andel får medhold i forbrukertvister. Tall fra Forbrukertvistutvalget viser at mer enn 40 % får helt og mer enn 25 % får delvis medhold i slike saker. Med andre ord, over 65 % av de som klager på forbruksartikler får betalt for å stå på sine krav. En advokat med spesialfelt forbrukerrett vil hjelpe deg å få det du har krav på i en forbrukertvist.

Les mer om forbrukerrett.

Barnevern og barnefordeling
Tvister der barn er involvert er alltid spesielt følsomme. I slike saker er det spesielt viktig å søke løsninger som er til barnets beste og som ikke skaper mer konflikt og uro. Vi bistår både foreldre i barnevernssaker og parter i en skilsmisse med barnefordeling.

Les mer om familierett.

Eiendomstvist
Tvister rundt fast eiendom er en komplisert prosess. Uenighet rundt kjøpekontrakt, feil og heftelser ved bolig samt arv av fast eiendom er ofte årsak til at overtagelse av eiendom kan føre til en tvistesak eller en rettssak. Våre advokater innen eiendomsrett har ført en rekke ulike saker for retten og i konfliktrådet.

Les mer om eiendomsrett.